A comprehensive directory of food manufacturers, distributors and suppliers in Thailand. Find updated business information on Thailand Agri Food companies.

NEWS

    

‘ชัยนาท 3’ถั่วเขียวพันธุ์ใหม่ เมล็ดใหญ่ให้ผลผลิตสูงเหมาะแปรรูปเป็นวุ้นเส้น

Thaifoodbusiness

นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า ถั่วเขียวเป็นพืชเพื่อการบริโภคสำคัญ รวมทั้งเป็นพืชอุตสาหกรรมอาหารเพื่อสุขภาพชนิดหนึ่งของไทย ซึ่งตลาดส่งออกวุ้นเส้นมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ขณะที่พื้นที่ปลูกถั่วเขียวของประเทศมี 868,000 ไร่ ผลผลิตรวม 109,000 ตันความต้องการใช้ถั่วเขียวมีถึง 111,945 ตัน

ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท กรมวิชาการเกษตร ปรับปรุงพันธุ์ถั่วเขียวให้ได้พันธุ์ใหม่ที่ให้ผลผลิตสูง ขนาดเมล็ดใหญ่ เหมาะสำหรับแปรรูปจนได้พันธุ์ที่มีลักษณะตามต้องการ ใช้ชื่อพันธุ์ว่า “ถั่วเขียวพันธุ์ชัยนาท 3” เป็นถั่วเขียวพันธุ์กลายที่คัดได้จากถั่วเขียวพันธุ์ชัยนาท 36 ที่ผ่านการฉายรังสีแกมมาคัดเลือกและประเมินพันธุ์ตามขั้นตอนการปรับปรุงพันธุ์ระหว่างปี 2548–2561 จนได้สายพันธุ์ดีนำเสนอขอรับรองพันธุ์จากกรมวิชาการเกษตร โดยผ่านขั้นตอนการรับรองพันธุ์พืชจากกรมวิชาการเกษตร เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า ถั่วเขียวพันธุ์ใหม่ “ชัยนาท 3” มีลักษะเด่น คือให้ผลผลิตสูงเฉลี่ย 232 กิโลกรัมต่อไร่ ขนาดเมล็ดใหญ่ให้น้ำหนัก 1,000 เมล็ด เฉลี่ย 72.2 กรัม การสุกแก่ของฝักสม่ำเสมอใกล้เคียงกัน ที่สำคัญเหมาะสำหรับการเพาะถั่วงอก โดยคุณภาพของถั่วงอก รสชาติหวาน กรอบ ไม่มีกลิ่นเหม็นเขียวจึงเหมาะสำหรับการแปรรูปเป็นวุ้นเส้น ซึ่งลักษณะวุ้นเส้นมีสีขาวใส และเหนียวนุ่ม

ผลผลิตถั่วเขียว เมื่อเกษตรกรปลูกจะให้ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์เดิม 6–13% ทำให้ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นเมื่อผู้ประกอบการใช้ผลิตเป็นวุ้นเส้นจะมีเปอร์เซ็นต์แป้งสูง ส่งผลให้ผู้ประกอบการมีรายได้เพิ่มขึ้น และส่งผลให้วุ้นเส้นจากไทยแข่งขันได้ดีขึ้นในตลาดส่งออกและตลาดในประเทศ ส่วน ผลผลิตถั่วงอก เมื่อใช้ผลิตเป็นถั่วงอกจะมีอัตราการเพาะถั่วงอกสูง จะได้น้ำหนักสดถั่วงอกเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ผู้ประกอบการเพาะถั่วงอกมีรายได้เพิ่ม

“คณะนักวิจัยจากศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาทใช้เวลาถึง 13 ปี ในการปรับปรุงพันธุ์ถั่วเขียวจนได้พันธุ์ใหม่ที่ตอบโจทย์ความต้องการของเกษตรกรและผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแปรรูป เป็นถั่วเขียวพันธุ์ใหม่ที่เหมาะสำหรับปลูกในสภาพการผลิตพืชไร่ทั่วไป ปลูกได้ทุกภาคของประเทศ โดยเฉพาะเขตภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางตอนบน เกษตรกรที่สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน กรมวิชาการเกษตร” อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าว

ข้อมูลจาก : แนวหน้า
https://www.naewna.com/local/444743