A comprehensive directory of food manufacturers, distributors and suppliers in Thailand. Find updated business information on Thailand Agri Food companies.

ADVERTORIALS

    

เทคโนโลยีระบบอัตโนมัติสำหรับการบรรจุถุงในอุตสาหกรรมเกษตรยุค Post-Covid-19ในยุค 4.0 การเข้าถึงเทคโนโลยีไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป อุตสาหกรรมในทุกภาคส่วนต่างพยายามปรับตัวและมีส่วนร่วมในการดึงเทคโนโลยีแต่ละประเภทมาใช้ให้เหมาะสมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด เกิดการปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานและการผลิตเพื่อให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ รวมถึงภาคการเกษตรซึ่งเป็นรายได้หลักของประเทศก็จะไม่ใช่ยุคของเกษตรกรรมแบบดั้งเดิมอีกต่อไป

การเปลี่ยนผ่าน (Transformation) ครั้งสำคัญ
การปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการจากการเกษตรแบบดั้งเดิม (Traditional Farming) ไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ (Modern Farming) ตามโมเดลการขับเคลื่อนความมั่งคั่งของประเทศไทยมีกลไกการทํางานหลัก ๆ คือ
1. อาศัยเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการ (Smart Farming) ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรมีรายได้มากขึ้นและส่งเสริมให้เกษตรกรกลายมาเป็นเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur)
2. การเปลี่ยนอุตสาหกรรมขนาดกลาง (SMEs) ไปสู่การเป็นผู้ประกอบการที่มีศักยภาพสูง โดยใช้นวัตกรรมมาช่วยในการผลิตของอุตสาหกรรม ทําให้รัฐไม่ต้องเข้าไปช่วยเหลือเหมือนในอดีต
3. เปลี่ยนรูปแบบการบริการที่มีมูลค่าต่ำไปเป็นรูปแบบการบริการที่สร้างมูลค่าที่สูงขึ้น (High Value Services)
4. เปลี่ยนแรงงานที่มีทักษะต่ำไปสู่การเป็นแรงงานที่มีทักษะสูงขึ้น สร้างให้เกิดความเชี่ยวชาญและให้แรงงานมีความรู้มากยิ่งขึ้น

ทุกข้อที่ว่ามานี้ทำให้เกิดรูปแบบการผลิตแบบครบวงจรและยกระดับการผลิตให้สินค้าเกษตรแปรรูป เพิ่มผลิตภาพการผลิตให้เกิดขึ้น การนำเทคโนโลยีอัตโนมัติมาใช้จะช่วยเพิ่มระดับการแข่งขันของสินค้าเกษตรในตลาดโลกให้มากขึ้น แต่หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิตและยังคงรูปแบบการผลิตแบบเดิม ก็จะส่งผลให้สินค้าเกษตรของไทยแข่งขันได้ยากขึ้นในอนาคต

ดังนั้น การที่รัฐบาลมีการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศให้สอดคล้องและก้าวทันกับการแข่งขันในตลาดโลกที่เปลี่ยนแปลงไป จึงนับว่าเป็นสัญญาณที่ดีในการยกระดับมาตรฐานความรู้และความสามารถในการแข่งขันของเกษตรกรไทยในตลาดโลกได้

ความท้าทาย (Challenging) ของอุตสาหกรรม
แต่หากวิเคราะห์ปัจจัยจากภายนอกในการนําเทคโนโลยีอัตโนมัติมาใช้จะพบอุปสรรคและความท้าทาย เช่น แรงงานภาคเกษตรกรรมลดลง เนื่องจากการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทย ความรู้ความเข้าใจว่าเทคโนโลยีอัตโนมัติยังคงมีราคาแพง เนื่องจากต้องนําเข้ามาจากต่างประเทศ เกษตรกรไทยจึงยังไม่ค่อยเห็นความสําคัญและขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องการนําเทคโนโลยีอัตโนมัติมาใช้ในอุตสาหกรรมการเกษตร ส่วนหนึ่งเป็นเพราะการกระจายองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและการให้ความรู้กับเกษตรกรจากภาครัฐยังมีน้อยและไม่ทั่วถึง

โอกาส (Opportunities) ของคุณ
ดังนั้น การนําเทคโนโลยีอัตโนมัติมาใช้ในการแปรรูปสินค้าเกษตรตลอดทั้งกระบวนการจึงนับเป็นการสร้างความเปลี่ยนแปลงสําคัญในการผลิตสินค้าเกษตรของไทย แม้ว่าในการนําเทคโนโลยีอัตโนมัติมาใช้จะต้องใช้ทุนสูงกว่าการผลิตสินค้าเกษตรในรูปแบบปฐมภูมิ แต่หากพิจารณาผลประโยชน์ในระยะยาวที่เกษตรกรจะได้รับแล้วจะพบว่า เทคโนโลยีอัตโนมัติจะช่วยสร้างมูลค่าสินค้าเกษตรให้สูงขึ้น ทําให้เกษตรกรมีรายได้มากขึ้นในระยะยาว รวมถึงจะช่วยให้เกษตรกรสามารถเพิ่มผลิตภาพจากการใช้ปัจจัยการผลิตให้ดียิ่งขึ้น

การนําเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติมาใช้ในการผลิต การบรรจุ ไปจนถึงการขนส่งจึงเป็นผลประโยชน์ที่เกษตรกรจะได้รับโดยตรง เช่น
- คุณภาพของสินค้าอุตสาหกรรมเกษตรจะดีขึ้น ลดการสูญเสียวัตถุดิบจากการผลิตลง เนื่องจากสินค้าที่ผลิตได้ต่อชิ้นมีคุณภาพสม่ำเสมอมากกว่าการใช้แรงงานมนุษย์
- การบริหารจัดการต้นทุนการผลิตโดยการนําเทคโนโลยีเข้ามาช่วยทำให้ต้นทุนการผลิตลดลง สินค้าที่ผลิตได้มีจํานวนมากและมีคุณภาพได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับมากกว่า

อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจนำเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติมาใช้งานในกระบวนการผลิต การแปรรูป ตลอดจนถึงการบรรจุงถุงพร้อมนำส่งสู่ตลาด หากได้ที่ปรึกษาที่เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์มาอย่างยาวนานก็จะทำให้เกิดความมั่นใจและการตัดสินใจที่ถูกต้อง เพื่อนำไปสู่ผลิตภาพหรือผลลัพท์ที่ดีกว่าเดิม เพราะการมีข้อมูลเกี่ยวกับระบบอัตโนมัติมากมายแต่ไม่อาจทราบได้ว่าสิ่งใดดีที่สุดและเหมาะสมกับกิจการของคุณที่สุดก็ย่อมไม่เกิดประโยชน์อันใด

บริษัทชั้นนำด้านเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติสำหรับอุตสาหกรรมการเกษตร
เริ่มต้นในปี 1923 สองพี่น้องที่ประสบความสำเร็จจากธุรกิจครอบครัวในเยอรมนีจากการขายพีทมอส ได้อพยพขยายฐานการตลาดไปยังสหรัฐอเมริกาในนาม Premier Tech เป็นทั้งผู้นำเข้าและจัดจำหน่าย สแฟคนัม พีทมอส (Sphagnum Peat Moss) ภายใต้ฉลาก Premier Peat Moss ด้วยสโลแกน “Makes soils alive, gardens thrive” (ทำให้ดินมีชีวิต สวนย่อมเจริญงอกงาม) จากความรู้ความชำนาญในการผลิตทำให้เกิดความเชี่ยวชาญทั้งในฐานะผู้นำเข้าและผู้จัดจำหน่าย จนสามารถขยายธุรกิจได้ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ออกสู่ตลาด จากที่มาในเรื่องความมั่นคงในการเข้าถึงวัตถุดิบ (Securing access to raw materials) ได้เป็นก้าวสำคัญในวิวัฒนาการของ Premier Tech เรื่อยมา และยังคงรักษาความโดดเด่นในข้อนี้มาจนถึงปัจจุบัน

ก้าวสำคัญในฐานะผู้นำนวัตกรรม
จากการวิจัยร่วมกับ Cornell University - Premier Tech ได้พัฒนาและเปิดตัว PRO-MIX วัสดุสำหรับใช้ในการปลูกแทนดินพร้อมใช้งานได้เป็นครั้งแรกของโลก แบรนด์ PRO-MIX เติบโตอย่างรวดเร็วในฐานะผู้นำด้านนวัตกรรมของโลกเกษตรกรรม และยังได้นำเสนอความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอีกมากมาย มาจนถึงการผลิตเครื่องจักรบรรจุถุงความเร็วสูงที่สามารถทำงานในระบบอัตโนมัติได้อย่างเต็มรูปแบบ

จากผู้จัดสรรวัตถุดิบที่ขายดีมากจนต้องผลิตเครื่องจักรใช้เอง
Premier Tech
จึงไม่ใช่หน้าใหม่ในวงการ แต่คือแนวหน้าสำคัญในการพัฒนาโลกเกษตรกรรม ที่ต่อยอดมาจนถึงเครื่องจักรบรรจุถุงที่มีความสำคัญยิ่งในปัจจุบัน ในส่วนของการบรรจุถุงสินค้าเกษตรหลัก ๆ ของบ้านเรา ทั้งข้าว น้ำตาล และอาหารสัตว์ ซึ่งเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่กำลังหันมาบริโภคเครื่องจักรเพื่อใช้งานระบบอัตโนมัติมากขึ้น

Premier Tech Systems and Automation คือบริษัทในเครือของ Premier Tech เป็นที่รู้จักมาอย่างยาวนานนับ 30 ปี เริ่มจากสินค้าในกลุ่มเครื่องชั่งอุตสาหกรรมซึ่งเป็นที่รู้จักอย่างดีภายใต้แบรนด์ Premier Tech Chronos มาจนถึงปัจจุบันในยุค Smart Farming ด้วย Total Engineering Solution ที่ตอบโจทย์ให้กับลูกค้าแบบครบวงจรด้วยความรวดเร็ว แม่นยำ และคุ้มค่าต่อการลงทุน

จากประสบการณ์ที่สั่งสมความเชี่ยวชาญมาอย่างยาวนานทำให้ พรีเมียร์ เทค ได้รับการยอมรับในระดับสากล ในด้านนวัตกรรมโซลูชั่นการชั่งน้ำหนักอุตสาหกรรม การบรรจุถุง การจัดเรียงพาเลท และการพันพาเลท ที่สามารถออกแบบให้เข้ากับกระบวนการทำงานของลูกค้าในแต่ละอุตสาหกรรมได้อย่างเหมาะสม โดยมีให้เลือกทั้งระบบแบบแมนนวล กึ่งอัตโนมัติ และอัตโนมัติเต็มรูปแบบ สำหรับการบรรจุวัตถุดิบที่หลากหลายลงในถุง

ด้วยเครื่องจักรที่สามารถทำงานด้วยระบบอัตโนมัติได้อย่างรวดเร็วที่สุดเท่าที่เคยมีมา (ความเร็วสูงสุดอยู่ที่ 25 ถุงต่อนาที) ขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้าบรรจุ นอกจากนี้ ยังมีคุณสมบัติหลากหลายเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์นานาประเภท เช่น ประเภทผงและเมล็ด (อาหาร อาหารสัตว์ เมล็ดพันธุ์พืช แร่ธาตุ เคมีภัณฑ์ และอื่น ๆ) และยังสามารถใช้งานกับถุงเปิดปากได้หลายประเภท เช่น ถุงกระดาษ ถุงพีพีแบบสาน ถุงพีอี เป็นต้น นอกจากเครื่องบรรจุถุงแบบเปิดปากแบบดั้งเดิมแล้ว พรีเมียร์ เทค ยังผลิตและจัดจำหน่าย เครื่องชั่งน้ำหนักอุตสาหกรรม โรบอทจัดเรียงพาเลทและเครื่องพันพาเลท ด้วยเทคโนโลยีที่ครอบคลุมตลอดไลน์การผลิต

ระบบอัตโนมัติที่เหมาะสมสำหรับเกษตรกรรมยุคใหม่ เพื่อผลิตภาพสำหรับอุตสาหกรรมของคุณ ปรึกษาเรา


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ:
PREMIER TECH SYSTEMS AND AUTOMATION CO LTD
บริษัท พรีเมียร์ เทค ซิสเต็ม แอนด์ ออโตเมชั่น จำกัด
โทรศัพท์: (66) 2740 5001
Website: www.ptsystemsautomation.com